Najčastejšie otázky spojené s leasingom

Rozhodujete sa pre financovanie predmetu formou lízingu? Počas trvania lízingovej zmluvy môže nastať niekoľko situácií, na ktoré je dobré poznať odpoveď ešte pred samotným uzatvorením zmluvy. Prinášame Vám najčastejšie otázky, ktoré súvisia s uvedenou formou financovania a budú Vás sprevádzať počas celej doby až do ukončenia zmluvného vzťahu.

Image

Aký je rozdiel medzi finančným a operatívnym leasingom?

Minimálna dĺžka finančného lízingu podľa odpisovej skupiny je stanovená zákonom a pri vozidlách je to 36 mesiacov. Je určený klientom, ktorí po uplynutí doby leasingu chcú predmet odkúpiť do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu

Naopak, operatívny leasing je definovaný ako krátkodobý prenájom, pri ktorom je doba prenájmu kratšia ako ekonomická životnosť prenajatého predmetu. Po ukončení nájmu sa predmet prenájmu vracia späť prenajímateľovi.

Prečo nie je možné uzatvoriť zmluvu na finančný leasing na kratšie obdobie ako 36 mesiacov?

Minimálne dĺžka pri finančnom lízingu je stanovená zákonom a je 36 mesiacov.

Aká je RPMN?

Povinnosť uvádzať RPMN je len pri úverových produktoch pre spotrebiteľov (Zákon o spotrebiteľských úveroch). Pri lízingu táto povinnosť prenajímateľovi nevzniká.

Musí byť predmet leasingu poistený?

Poistenie je nevyhnutnou podmienkou lízingu. Treba si uvedomiť, že predmet je až do ukončenia lízingu majetkom prenajímateľa.

Poistenie môže byť súčasťou lízingových splátok – v prípade, kedy poistenie zabezpečuje prenajímateľ – lízingová spoločnosť.

Je možné predmet lízingu poistiť aj individuálnou poistnou zmluvou. V tom prípade je podmienkou vinkulácia poistného plnenia v prospech prenajímateľa.

Je možné finančný leasing predčasne ukončiť?

Zmluvu je možné predčasne ukončiť a doplatiť na základe dohody s prenajímateľom. Prenajímateľ na základe Vašej žiadosti spracuje kalkuláciu. V prípade, že súhlasíte s finančným vyrovnaním, uhradením sumy finančného vyrovnania Vám prenajímateľ zašle úradne overené prehlásenie o prechode vlastníckych práv predmetu lízingu na Vás.

Čo v prípade, keď predmet leasingu má technické závady?

Technické problémy môžete na základe zmluvných podmienok riešiť priamo s dodávateľom podľa záručných podmienok daného typu vozidla. Splnomocnenie k takémuto jednaniu vyplýva z podmienok príslušnej zmluvy. 

V prípade riadneho ukončenia leasingovej zmluvy, ak bolo poistenie súčasťou splátky, pokračuje toto poistenie alebo je potrebné uzatvoriť novú poistnú zmluvu?

Ak bolo poistenie súčasťou lízingovej splátky, pokračovanie závisí od doby, na ktorú bolo poistenie dojednané. Možnosti sú 2:

  • Poistenie na dobu neurčitú
  • Poistenie na dobu určitú

V prvom prípade – poistenie na dobu neurčitú, poistenie nezaniká. Mení sa len spôsob a frekvencia úhrady. Nová frekvencia splácania bude buď štvrťročná, polročná alebo ročná. Poistné budete uhrádzať priamo na účet poisťovne. Poisťovňa Vás v dostatočnom predstihu informuje o zmenách v poistnej zmluve.

V druhom prípade – poistenie na dobu určitú, poistenie zaniká ukončením lízingovej zmluvy. Preto by ste mali uzavrieť novú poistnú zmluvu v niektorej z poisťovní.

Čo keď s vozidlom havarujem alebo bude inak poškodené, budem musieť škodu zaplatiť?

Vozidlo má byť počas doby trvania lízingu havarijne poistené. Pokiaľ ste teda vinníkom nehody a šetrením poisťovne sa preukáže, že má povinnosť plniť, vzniknutú škodu na Vašom vozidle uhradí poisťovňa z havarijnej poistky (okrem spoluúčasti, ktorou sa na škode podieľate Vy).

Pokiaľ ste nehodu nespôsobil a vinník nehody je známy, celá škoda je hradená z povinného zmluvného poistenia vinníka.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti, keď je poistné plnenie vinkulované v prospech prenajímateľa a servis čaká na úhradu?

Je potrebné zaslať žiadosť o devinkuláciu (uvoľnenie poistného plnenia). Prenajímateľ žiadosť posúdi a v prípade, že máte uhradené všetky lízingové splátky vrátane prípadných poplatkov, zašle súhlas s výplatou poistného plnenia.

Aký je postup v prípade krádeže vozidla? Ako prebehne finančné vyrovnanie?

V prvom rade oznámiť krádež polícii, do poisťovne, kde máte vozidlo havarijne poistené a prenajímateľovi. Po doručení potvrdenia polície o nahlásení krádeže bude lízingová zmluva prerušená (pozastavený predpis splátok).

Poistné plnenie v tomto prípade bude poukázané na účet prenajímateľa. Následne prenajímateľ spracuje finančné vyrovnanie lízingovej zmluvy, v ktorom započíta vzájomné záväzky a pohľadávky.

Ako prebieha ukončenie zmluvy po dobehnutí doby nájmu?

Prenajímateľ Vám pred blížiacim sa koncom zmluvy zasiela informáciu  o spôsobe ukončenia. Následne, zhruba 30 dní pred dátumom riadneho ukončenia, Vám zašle prenajímateľ zálohovú faktúru na kúpnu cenu, ktorá bola dohodnutá v lízingovej zmluve a sprievodný list s informáciami o spôsobe odovzdania dokladov k riadnemu ukončeniu.

Týždeň pred dátumom riadneho ukončenia zmluvy Vám prenajímateľ zašle oznámenie o riadnom ukončení zmluvy, faktúru na kúpnu cenu a splnomocnenie pre Dopravný inšpektorát na prepis vozidla do Vášho vlastníctva vrátane osvedčenia o evidencii vozidla.

V deň uhradenia všetkých záväzkov a uplynutia doby lízingu sa stávate vlastníkom predmetu. Po ukončení lízingu vozidla nahlásite túto zmenu na príslušnom Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR, kde sa preukážete potvrdením o riadnom ukončení lízingu.